VIEC LAM VIET NAM

549 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. tuyen dung Tester Biet Tieng Nhat Quan Thanh Xuan - Ha Noi
Yeu cau: Tot nghiep dai hoc chuyen nganh ky su phan mem Tieng Nhat tuong duong N3 Co kinh nghiem test, viet test-case tu 2 nam tro len Uu tien nguoi ...

2. Tuyen dung nhan vien marketing Quan Thanh Xuan - Ha Noi
1. Mo ta cong viec: - Thuc hien cong tac luu tru ho so cua bo phan kinh doanh. - Tiep nhan thong tin nhu cau tu khach hang, phan bo cho nhan vien kinh doanh t ...

3. Ky su cong nghe thong tin - lap trinh vien Quan Thanh Xuan - Ha Noi
- So luong: 12 nguoi - Luong co ban: 1.600 USD nam dau tien. Tu nam thu 2 xet tang 10%-20% 1. Doi tuong va tieu chuan tuyen chon: - Nam, nu tu...tuoi. T ...

4. Tuyen nhan vien lap trinh PHP Toan quoc
So luong can tuyen : 2 Trinh do: Dai hoc, Cao dang hoac cac khoa hoc chuyen mon ve IT Yeu cau : + Thanh thao HTML/CSS PHP - MySQL + Co kinh nghiem trong ...

5. Can tuyen gap nhan vien kinh doanh. Phat trien thi truong. hang phan bon Dak Lak
Cong ty chung toi can tuyen gap nhan vien kinh doanh va phat trien thi truong. Nham dap ung nhu cau khach hang. Len CTY chung toi can tuyen 1000 nguoi de ph ...

6. Tim viec tai Dong Nai TP Bien Hoa - Dong Nai
Chao cac bac, cac co, cac chu, cac anh, cac chi Toi tu gioi thieu: toi ten Luat, tot nghiep Dai hoc Bach Khoa nam 2007 nganh quan ly cong nghiep. Voi kinh ng ...

7. Nhan vien ke toan tai Tam Ky TX Tam Ky - Quang Nam
Kinh goi: Phong Hanh Chinh Nhan Su Toi ten la: Huynh Thi Kieu Van Sinh ngay: 02/07/1986 Noi sinh: DakLak Dia chi: Khoi pho 6, Phuoc Hoa, Tam Ky Trinh ...

8. Tim viec lai xe Toan quoc
Tai Xe dau.D.ten.pham hoang tuan,40t.que ben tre.19.nam kinh nghiem.ranh cac tuyen duong.thong thao cac loai xe. Can tim viec lam on dinh.muc luong. Thoa Thuan.

9. TIM VIEC XUAT NHAP KHAU Dong Nai
Tim viec lam XNK tai Dong Nai

10. Tuyen nhan su lam viec cho van phong Ha long_Quang ninh TP Ha Long - Quang Ninh
*) Gioi Thieu Ve Tap Doan Manulife: La tap doan Tai Chinh cua Canada, duoc thanh lap vao nam 1887 tuc la cach day 125 nam do chinh vi thu tuong dau ti ...


Trang: 1  [2] [3]  ... [55] 


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam 2014]

Copyright © 2011 by BANME.VN